Informatie

15: Diverstiteit van dieren - Biologie


15: Diversiteit van dieren

Meerkeuzevragen

Vraag 1.
Een van de ex situ instandhoudingsmethoden voor bedreigde diersoorten is:
(a) Wildreservaten
(b) Biosfeerreservaten
(c) Cryopreservatie
(d) Nationale parken

Antwoord: (c) Cryopreservatie

Vraag 2.
Welke van de volgende dingen wordt niet gedaan in een wildreservaat?
(a) Fauna is behouden
(b) Flora is behouden
(c) Bodem en flora worden benut
(d) Jagen is verboden

Antwoord: (c) Bodem en flora worden benut

Vraag 3.
Het eerste nationale park dat in India is ontwikkeld, is
(a) Gir
(b) Kaziranga
(c) Jim Corbett
(d) Geen van deze

Vraag 4.
Welke van de volgende paren van geografische gebieden vertoont een maximale biodiversiteit in ons land?
(a) Sunderbans en Rann van Kutch
(b) Oost-Ghats en West-Bengalen
(c) Oostelijke Himalaya en West-Ghats
(d) Kerala en Punjab

Antwoord: (c) Oostelijke Himalaya en West-Ghats

Vraag 5.
Genetische biodiversiteit in landbouwgewassen wordt bedreigd door
(a) introductie van rassen met een hoge opbrengst
(b) intensief gebruik van meststoffen
(c) uitgebreide intercropping
(d) intensief gebruik van biopesticiden

Antwoord: (a) introductie van rassen met een hoge opbrengst

Vraag 6.
Wat is volgens jou de meest effectieve manier om de plantendiversiteit van een gebied te behouden?
(a) Door een biosfeerreservaat te creëren
(b) Door botanische tuinen te creëren
(c) Door zaadbanken te ontwikkelen
(d) Door weefselkweekmethode

Antwoord: (a) Door een biosfeerreservaat te creëren

Vraag 7.
Welke groep gewervelde dieren omvat het grootste aantal bedreigde diersoorten?
(a) Vissen
(b) Reptielen
(c) Vogels
(d) Zoogdieren

Vraag 8.
De grootste gevaarlijke bedreiging voor het leven in het wild is door
(a) Habitatvernietiging
(b) Jagen
(c) Overbegrazing
(d) Exotische soorten

Antwoord: (a) Habitatvernietiging

Vraag 9.
Een nieuwe benadering van natuurbehoud is de oprichting van
(a) Heiligdommen
(b) Biosfeerreservaten
(c) Nationale parken
(d) Reservebossen

Antwoord: (b) Biosfeerreservaten

Vraag 10.
Wild leven wordt het meest vernietigd door
(a) Gebrek aan goede zorg
(b) Op grote schaal jagen
(c) Vernietiging van natuurlijke habitats
(d) Natuurramp

Antwoord: (c) Vernietiging van natuurlijke habitats

Vraag 11.
Meer dan 70 procent van alle geregistreerde biotische componenten zijn
(a) Dieren
(b) Planten
(c) Mensen
(d) Geen van bovenstaande

Vraag 12.
Plant compromis niet meer dan
(a) 20 procent van de totale soort
(b) 22 procent van de totale soort
(c) 32 procent van de totale soorten
(d) 30 procent van de totale soort

Antwoord: (b) 22 procent van de totale soort

Vraag 13.
Het grootste tropische Amazone-regenwoud is in
(a) Noord-Amerika
(b) Zuid-Amerika
(c) India
(d) Pakistan

Vraag 14.
In situ conservering verwijst naar:
(a) Behoud ter plaatse
(b) Instandhouding buiten het terrein
(c) Kan zowel (a) als (b) zijn
(d) Geen van bovenstaande

Antwoord: (a) Conservering ter plaatse

Vraag 15.
Endemisme verwijst naar:
(a) Soorten beperkt tot die regio en nergens anders gevonden
(b) Soorten beperkt tot. die regio en ook ergens anders gevonden
(c) Soorten van alle variëteiten
(d) Geen van bovenstaande

Antwoord: (a) Soorten beperkt tot die regio en nergens anders gevonden

Vraag 1.
…'8230'8230'8230'8230'8230. is de diversiteit van genen binnen een soort.

Vraag 3.
Soortendiversiteit is de diversiteit bij de …'8230'8230'8230'8230'8230. peil.

Vraag 4.
Er zijn meer dan …'8230'8230'8230'8230'8230. soorten mieren op aarde.

Vraag 5.
Sommige extreme schattingen van soorten lopen uiteen van 20 tot …'8230'8230'8230'8230'8230. miljoen.

Vraag 6.
Van elke 10 dieren op deze planeet zijn er 7 …'8230'8230'8230'8230'8230.

Vraag 7.
De relatie tussen soortenrijkdom en oppervlakte voor een grote verscheidenheid aan taxa blijkt een rechthoekige …'8230'8230'8230'8230'8230 te zijn.

Vraag 9.
De biodiversiteit neemt toe vanaf de …'8230'8230'8230'8230'8230. naar de evenaar.

Vraag 10.
…'8230'8230'8230'8230'8230. parken zijn alleen gereserveerd voor het behoud van dieren.

Vraag 1.
Nationale parken zijn alleen gereserveerd voor het behoud van dieren.

Vraag 2.
In India zijn veertien biosfeerreservaten gepland.

Vraag 3.
Door ontbossing komen overstromingen en droogtes vaker voor.

Vraag 4.
De term biodiversiteit werd in 1985 bedacht door W.G.Rosen.

Vraag 5.
De groep schimmels heeft meer soorten dan alle gewervelde soorten samen.

Vraag 6.
Ontbossing leidt niet tot afwisseling van lokale weersomstandigheden.

Vraag 7.
Heilige bosjes zijn te vinden in Khasi en Jaintia Hills van Meghalaya.

Vraag 8.
De historische Conventie van Biologische Diversiteit werd gehouden in 1990 in Rio de Janeiro.

Vraag 9.
Wereldtop over duurzame ontwikkeling vond plaats in 2002 in Johannesberg.

Vraag 10.
Er zijn wereldwijd meer dan 1,5 miljoen soorten geregistreerd.

Vraag 1.
Wat bedoel je met heterogeniteit?

Vraag 2.
Waar zijn de grootste Amazone-hoofdbossen te vinden?

Vraag 3.
Meer dan 70 procent van alle soorten die op aarde zijn geregistreerd, zijn

Vraag 4.
22 procent van de totale soorten op aarde bestaat uit:

Vraag 5.
Noem een ​​land nabij de evenaar waar bijna 1400 vogelsoorten leven.

Vraag 6.
De grafiek tussen soort-gebied relaties is

Vraag 7.
Wie ontdekte dat percelen met meer soorten minder jaarlijkse variatie in totale biomassa vertoonden?

Vraag 8.
Meer dan 25 procent van de medicijnen die momenteel wereldwijd op de markt worden verkocht, zijn afgeleid van:

Vraag 9.
In welk jaar werd de historische Conventie van Biologische Diversiteit gehouden?

Vraag 10.
Waar werd in 2002 de Wereldtop over duurzame ontwikkeling gehouden?

Kolom I Kolom II
1. Ter plaatse A. Meghalaya
2. Ex situ B. Rajasthan
3. Khasi-heuvels C. Madhya Pradesh
4. Aravali-heuvels D. Conservering ter plaatse
5. Sarguja E. Instandhouding buiten het terrein
Antwoord geven

Kolom I Kolom II
1. Ter plaatse D. Conservering ter plaatse
2. Ex situ E. Instandhouding buiten het terrein
3. Khasi-heuvels A. Meghalaya
4. Aravali-heuvels B. Rajasthan
5. Sarguja C. Madhya Pradesh

Ik hoop dat de bovenstaande informatie met betrekking tot NCERT MCQ-vragen voor klasse 12 biologie Hoofdstuk 15 Biodiversiteit en instandhouding met antwoorden Pdf gratis download tot op zekere hoogte nuttig is geweest. Als u nog andere vragen heeft over CBSE Class 12 Biology Biodiversity and Conservation MCQ's Multiple Choice Questions with Answers, neem dan gerust contact met ons op zodat we zo snel mogelijk contact met u kunnen opnemen.


NCERT-oplossingen voor klasse 12: Ch 15 Biodiversity and Conservation Biology

Biodiversiteit omvat variabiliteit tussen levensvormen uit alle bronnen, inclusief land, lucht en water. Drie belangrijke componenten van biodiversiteit zijn:
(a) Genetische diversiteit
(b) Soortendiversiteit
(c) Diversiteit van ecosystemen

2. Hoe schatten ecologen het totale aantal soorten dat in de wereld aanwezig is?

Het totale aantal soorten dat in de wereld aanwezig is, wordt door ecologen berekend door statistische vergelijking tussen een soortenrijkdom van een goed bestudeerde groep insecten van gematigde en tropische streken en deze verhoudingen worden geëxtrapoleerd met andere groepen planten en dieren om de totale soort te berekenen rijkdom die op aarde aanwezig is.
Volgens een schatting van onderzoekers gaat het om ongeveer zeven miljoen, wat lijkt te zijn, de verscheidenheid aan levende organismen die op aarde aanwezig zijn, is erg groot.

3. Geef drie hypothesen om te verklaren waarom tropen de grootste soortenrijkdom vertonen.

Er zijn drie verschillende hypothesen voorgesteld door wetenschappers om de soortenrijkdom in de tropen te verklaren.
(i) Tropische breedtegraden ontvangen meer zonne-energie dan gematigde streken, wat leidt tot een hoge productiviteit en een grote soortenrijkdom.
(ii) Tropische regio's hebben minder seizoensvariaties en hebben een min of meer constante omgeving. Dit bevordert de nichespecialisatie en daarmee een hoge soortenrijkdom.
(iii) Gematigde gebieden werden tijdens de ijstijd onderworpen aan ijstijden, terwijl tropische gebieden ongestoord bleven, wat leidde tot een toename van de soortendiversiteit in deze regio.

4. Wat is de betekenis van de helling van regressie in een soort-gebiedsrelatie?

De helling van regressie (z) heeft een grote betekenis om een ​​soort-gebied relatie te vinden. Het geeft een schatting van de soortenrijkdom van het gebied. Het is onafhankelijk van de taxonomische categorie of het type bestudeerd gebied. Het is gebleken dat in kleinere gebieden waar de relatie tussen soort en gebied wordt geanalyseerd, de waarde van hellingen van regressie vergelijkbaar is, ongeacht de taxonomische groep of de regio. Wanneer echter een vergelijkbare analyse in grotere gebieden wordt uitgevoerd, is de helling van de regressie veel steiler.

5. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van soortenverlies in een geografisch gebied?

De belangrijkste oorzaak van soortenverliezen in de geografische regio zijn:
(i) Habitatverlies en fragmentatie.
(ii) Overexploitatie
(iii) Invasies van buitenaardse soorten
(iv) Co-extinctie
(v) Verstoring en degradatie
(vi) Vervuiling
(vii) Intensieve land- en bosbouw

6. Hoe is biodiversiteit belangrijk voor het functioneren van ecosystemen?

Een ecosysteem met een hoge soortenrijkdom is veel stabieler dan een ecosysteem met een lage soortenrijkdom. Een hoge biodiversiteit maakt het ecosysteem ook stabieler in productiviteit en beter bestand tegen verstoringen zoals invasies van uitheemse soorten en overstromingen.
Als een ecosysteem rijk is aan biodiversiteit, wordt het ecologische evenwicht niet aangetast. Zoals we allemaal weten, zijn verschillende trofische niveaus verbonden via voedselketens. Als een organisme of alle organismen van een bepaald trofisch niveau worden gedood, zal dit de hele voedselketen verstoren. Als in een voedselketen bijvoorbeeld alle planten worden gedood, zullen alle herten sterven door gebrek aan voedsel. Als alle herten dood zijn, zullen binnenkort ook de tijgers sterven. Er kan dus worden geconcludeerd dat als een ecosysteem rijk is aan soorten, er op elk trofisch niveau andere voedselalternatieven zullen zijn waardoor geen enkel organisme zou kunnen sterven vanwege de afwezigheid van hun voedselbron.
Daarom speelt biodiversiteit een belangrijke rol bij het handhaven van de gezondheid en het ecologische evenwicht van een ecosysteem.

7. Wat zijn heilige bossen? Wat is hun rol in het behoud?

Heilige bosjes zijn stukken bos die worden geregenereerd rond gebedshuizen. Heilige bosjes zijn te vinden in Rajasthan, West-Ghats van Karnataka en Maharashtra, Meghalaya en Madhya Pradesh.
Heilige bosjes helpen bij de bescherming van vele zeldzame, bedreigde en endemische soorten planten en dieren die in een gebied voorkomen. Het proces van ontbossing is in deze regio ten strengste verboden door stammen. Daarom is de biodiversiteit van het heilige bos een rijk gebied.

8. Tot de ecosysteemdiensten behoren de beheersing van overstromingen en bodemerosie. Hoe wordt dit bereikt door de biotische componenten van het ecosysteem?

De biotische componenten van een ecosysteem omvatten de levende organismen zoals planten en dieren. Planten spelen een zeer belangrijke rol bij het beheersen van overstromingen en bodemerosie. De wortels van planten houden de bodemdeeltjes bij elkaar en voorkomen zo dat de bovenste laag van de bodem door wind of stromend water erodeert. De wortels maken de grond ook poreus, waardoor grondwater kan infiltreren en overstromingen worden voorkomen.
Zo kunnen planten bodemerosie en natuurrampen zoals overstromingen en droogte voorkomen. Ze verhogen ook de vruchtbaarheid van de bodem en de biodiversiteit.

9. De soortendiversiteit van planten (22 procent) is veel kleiner dan die van dieren (72 procent). Wat zouden de verklaringen kunnen zijn voor hoe dieren grotere diversificatie bereikten?

Meer dan 70 procent van de soorten die op aarde zijn geregistreerd, zijn dieren en slechts 22 procent zijn planten. Er is vrij een groot verschil in hun percentage. Dit komt omdat dieren zichzelf hebben aangepast om te overleven in veranderende omgevingen in vergelijking met planten.
Insecten en andere dieren hebben bijvoorbeeld een complex zenuwstelsel ontwikkeld om hun lichaamsstructuur te controleren en te coördineren. Ook hebben herhaalde lichaamssegmenten met gepaarde aanhangsels en uitwendige nagelriemen insecten veelzijdig gemaakt en hebben ze het vermogen gegeven om te overleven in verschillende habitats in vergelijking met andere levensvormen.


10. Kun je een situatie bedenken waarin we bewust een soort willen laten uitsterven? Hoe zou je het verantwoorden?

Ja, er zijn verschillende soorten parasieten en ziekteverwekkende microben die we bewust van de aarde willen uitroeien. Omdat deze micro-organismen schadelijk zijn voor de mens, werken wetenschappers er hard aan om ze te bestrijden.
Wetenschappers zijn erin geslaagd het pokkenvirus uit de wereld te bannen door middel van vaccinaties. Hieruit blijkt dat de mens deze soorten bewust wil laten uitsterven. Verschillende andere uitroeiingsprogramma's zoals polio en hepatitis B-vaccinaties zijn bedoeld om deze ziekteverwekkende microben te elimineren.


Vraag: Wat zijn de belangrijke onderwerpen van NCERT-oplossingen voor klasse 12 biologie hoofdstuk 15 biodiversiteit en behoud?

 • Biodiversiteit
 • Hoeveel soorten zijn er op aarde en hoeveel in India?
 • Patronen van biodiversiteit
 • Het belang van soortendiversiteit voor het ecosysteem
 • Verlies van biodiversiteit
 • Behoud van de biodiversiteit
 • Waarom moeten we de biodiversiteit behouden?
 • Hoe behouden we de biodiversiteit?

Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste componenten van biodiversiteit?

drie hoofdcomponenten van biodiversiteit zijn:

Vraag: Waarom zou u NCERT-oplossingen gebruiken voor klasse 12 biologie hoofdstuk 15 biodiversiteit en natuurbehoud?

 • NCERT is de basis van je leerproces.
 • Je krijgt alle antwoorden op dit hoofdstuk en het zal je helpen om goede cijfers te halen op het examen.
 • CBSE NCERT-oplossingen voor klasse 12 biologie hoofdstuk 15 biodiversiteit en natuurbehoud zullen je ook helpen met competitieve examens zoals NEET.
 • NCERT-oplossingen voor klas 12 biologie hoofdstuk 15 biodiversiteit en behoud zullen je ook helpen bij je 12e bestuursexamen.
 • Het zal ook je kennis vergroten.

Vraag: Wat is de rol van heilige bosjes bij het behoud van de biodiversiteit?

1. Heilige bosjes helpen bij de bescherming van een aantal zeldzame, bedreigde en endemische soorten.

2. In deze regio's is ontbossing ten strengste verboden en dus zijn het gebieden die rijk zijn aan biodiversiteit.


Bekijk de video: Ordening - De stam van de gewervelden (Januari- 2022).